top of page
ep1_edited_edited_edited_edited.png

Dansk / Danish

Cookie- og Privatlivspolitik

Cookie- og privatlivspolitik hos E-sport Partner ApS

 

Introduktion
Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

 

Cookies
Websitet anvender "cookies", der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

 

Personoplysninger

 

Generelt
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent, øvrig brug af services eller foretager køb via websitet.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login eller ved køb.

 

Sikkerhed
Vi behandler dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.
Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere relevant.
Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

 

Formål
Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

 

Periode for opbevaring
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

 

Videregivelse af oplysninger
Data om din brug af websitet, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om "Cookies" ovenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

 

Indsigt og klager
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig i et almindeligt format (dataportabilitet). Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: kontakt@esportpartner.dk. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.
Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til ovennævnte e-mailadresse.

 

Udgiver
Websitet ejes og publiceres af:

E-sport Partner ApS
Tustrupvej 3, 1. th.
2720 Vanløse
Telefon: +4571201689
Email: kontakt@esportpartner.dk

Engelsk / English

Cookie- and Privacy Policy

Cookie- and privacypolicy at E-sport Partner ApS

 

Introduction

When you're visiting our website, information is being gathered about you, which is being used to adapt and better our content and increase the value of the ads shown on the site. If you wish to avoid information from being gathered, we recommend that you delete your cookies, and avoid further use of the website. Beneath this section we have enlightened what kind of information that is being gathered, its purpose and what third parties that has access to them.

 

Cookies

The website uses "cookies" which is a text file that is saved on your computer, smartphone or similar with the purpose to recognize it, remember settings, run statistics and target ads. Cookies can not contain harmful code such as virus etc.


It's possile to delete or block for cookies. If you delete or block cookies, ads will become less relevant for you and be visable more often. You can risc that the website if not functioning perfectly and that there is content you are not able to view.

 

Personal information

 

Generally

Personal information is all kind of information that in some way can point towards you. When using our website, we are gathering and using some of these informations. That happens by making a purchase at our site for example, sign up to our newsletter or something similar.

We gather and treat information such as: A unique ID and technical information about your computer, tablet or mobile phone, your IP-adress. geographically location and what pages at our site you are using (interest). In the amount you yourself gives us explicit confirmation to and enter the information yourself, we also use: Name, phonenumber, e-mail, adress and payment information. That would typically be with creating a user account or making a purchase.

 

Safety
We treat your personal information safely and confidential in accordance with danish law, such as the General Data Protection Regulation and The Data Protection Act.

Your information will only be used for the purpose they are collected for, and will be deleted when this purpose has been furfilled or are not longer relevant.
We have made technical and absolutely sure that your information can not accidently or purposely be deleted, public, lost, mis-used or used in contempt with danish law.

 

Purpose
The information is being used to identify you as a user and show you the ads which has the biggest chance for being relevant for you, to register your purchases and payments, along being able to deliver the services you have asked for such as signing up for a newsletter. Along side this we use the information to optimize our services and content.

 

Period of storage
The information is being stored in the time interval which is allowed in accordance to the law and we delete them when they are no longer necessary. The period of time depends on the character of the information and the purpose of being stored. Because of this it is not possible to set a specific timeframe for when the information is being deleted exactly.

 

Disclosure of information
Data about your use of the website, which ads you recieve and potentially click, geographically location, sex and agesegment etc. is being passed along to third parties in the amount that these informations are being known. You can see which third parties that is in the section about "Cookies" above. The information is used for the targeting of ads.

We also use some third parties for storing and treatment of data. These third parties only treat the data on our behalf and are not allowed to use them for own purposes.
Passing along personal information such as name and e-mail etc. will only happen if you have given persmission. We only use data processors in the EU or in countries that can give your information a sufficient amount of protection.

 

Insights and complaints
You have the right to be informed about what personal information we treat aboutyou in a normal format (data portability). You can also at any time object against that the information is being used. You can also recall your permission for the information being used about you.

If the information that is being used about you are wrong, then you have the right for them to be corrected or deleted. Inquiry about this can happen at: kontakt@esportpartner.dk. If you want to complain about our treatmet of your personal information, then you have the possibility to contact the The Danish Data Protection Agency.

Do you wish us to no longer treat your personal information or that we limit the treatment of your personal information, then you can send us an e-mail to the address mentioned above.

 

Publicer
Websitet is owned and publices by:

E-sport Partner ApS
Tustrupvej 3, 1. th.
2720 Vanløse
Telefon: +4571201689
Email: kontakt@esportpartner.dk

bottom of page